ram-nagar-sodala-metro-station-jaipur-street-photography

Photo Walk in Jaipur- Shapes

A blog on a Photo walk in Jaipur with a theme of shapes. Pictures from the street photography in Jaipur. Continue reading Photo Walk in Jaipur- Shapes