samrat yantra,jantar mantar

The Lock – Jantar Mantar,Jaipur

The vintage lock in one of popular solar instruments at Jantar Mantar Jaipur – Samrat Yantra Continue reading The Lock – Jantar Mantar,Jaipur